फूलबारी (बगैँचा) र सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना