सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक-सम्बन्धी नियमावली ,२०६५ को नियम (३ ) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण